Nova pravila za delovanje nogometnih agentov

Blaž Tomažin Bolcar

Nova pravila določajo omejitev višine plačil agentom, hkrati pa posebno pozornost namenjajo mladoletnim nogometašem in njihovemu zastopanju. Agent bo odslej lahko samo fizična oseba, ki bo morala opraviti izpit in imeti licenco. Agentom bo prepovedano pristopiti k igralcu, ki je pod pogodbo z drugim agentom (četudi si tak igralec želi zamenjati agenta). Pregled pomembnejših novosti, ki bodo zagotovo razburkale agentske vode, in njihove vplive razlagamo v nadaljevanju.

Po tem, ko so v začetku leta 2022 v veljavo stopila nova pravila za agente v košarki, z današnjim dnem Mednarodna nogometna zveza (FIFA) prvič po letu 2015 ponovno uvaja regulacijo trga agentov v nogometu. Ta je bil po podatkih FIFA vreden 622,8 milijona USD (kolikor so znašale provizije agentom).

Poudariti velja, da pravila FIFA veljajo samo za mednarodne prestope in aktivnosti ter ne za nacionalne prestope, ki jih urejajo pravila nacionalnih nogometnih zvez. Slednje morajo do 30. septembra svoje predpise uskladiti tako, da bodo odražali duh ureditve na mednarodni ravni, razen če bi bilo slednje v nasprotju z lokalno zakonodajo. Ob tem ni odveč omeniti, da se nacionalne nogometne zveze lahko odločijo tudi za strožjo, bolj regulirano ureditev (ne pa blažjo).

Začetek veljave novih pravil in licenciranja agentov

Nova pravila bodo z današnjim dnem začela veljati le delno. Namreč, od danes naprej mora vsak, ki si želi postati nogometni agent, opraviti izpit[1] in pridobiti licenco. Medtem bodo npr. pravila o tem, da igralca lahko zastopa le agent z licenco, pravila o omejitvah plačila in pravila glede zastopanja več strank v transakciji v veljavo stopila s 1. oktobrom 2023.

Hkrati velja opozoriti, da nova pravila o delovanju nogometnih agentov ne bodo veljala za pogodbe o zastopanju, sklenjene pred 16. decembrom 2022 (vse do njihovega poteka). To velja  tudi, če se transakcija izvede po 1. oktobru 2023. Omejitev plačila in omejitev zastopanja več strank v takšnih primerih ne bo veljala.

Dosedanja praksa zastopanja preko pravne osebe – agencije ne bo več dovoljena. Agent bo lahko le fizična oseba, ki pa bo lahko poslovala preko pravne osebe.

Postopek licenciranja in kriterij primernosti agentov

Nova pravila uvajajo sistem licenciranja zastopnikov. Vsak, ki bo želel opravljati aktivnosti nogometnega agenta, bo moral opraviti naslednje:

 1. oddati prijavo prek spletne platforme FIFA;
 2. opraviti izpit, ki ga izvaja FIFA, in plačati letno licenčnino v višini 600 USD;
 3. izpolnjevati določene zahteve glede upravičenosti (eligibility) in stalnega strokovnega razvoja; ter
 4. zavezati se k upoštevanju vseh predpisov FIFA.

Agentom, ki so bili licencirani po starih pravilnikih FIFA za agente igralcev iz leta 2008 in so bili registrirani kot posredniki pri nacionalni zvezi neprekinjeno od 1. aprila 2015, ne bo treba opravljati izpita. Licence FIFA bodo izdane samo fizičnim osebam in le pooblaščeni agenti bodo lahko neposredno izvajali agentske storitve ali se obrnili na morebitne stranke. To pomeni, da agencije ne morejo pridobiti licence, čeprav lahko zastopniki še vedno poslujejo preko agencije.

Uvedba kriterija primernosti je nedvomno pravilo, ki bo preprečilo sodelovanje v svetu nogometnega zastopništva ljudem, katerih verodostojnost je vprašljiva. Kriteriji primernosti se preverjajo tako pred pridobitvijo licence, kakor tudi v času veljavnosti licence. Če posameznik ne izpolnjuje vseh kriterijev pred pridobitvijo licence, slednje ne more pridobiti. Če agent z licenco v času trajanja licence ne izpolnuje spodaj naštetih kriterijev, mu lahko FIFA licenco (začasno) odvzame.

Kdor želi opravljati delo nogometnega agenta, mora izpolnjevati navedene pogoje/kriterije primernosti, in sicer:

 • nikoli ni bil obsojen za kazniva dejanja v zvezi z: organiziranim kriminalom, trgovino z mamili, korupcijo, podkupovanjem, pranjem denarja, davčnimi utajami, goljufijami, prirejanem rezultatov tekem, zlorabo sredstev, kršitvijo fiduciarnih obveznosti, ponarejanjem, pravnimi zlorabami, spolno zlorabo, nasilnim zločinom, nadlegovanjem, izkoriščanjem ali trgovino z otroki ali ranljivimi mladimi odraslimi;
 • nikoli ni bil suspendiran ali diskvalificiran s strani kateregakoli regulativnega organa ali športnega vodstvenega organa zaradi neupoštevanja pravil v zvezi z etiko in poklicnim ravnanjem;
 • ne sme biti uradnik ali uslužbenec FIFA, konfederacije, združenja članic, lige, kluba, organa, ki zastopa interese klubov ali lig, oziroma katerekoli organizacije, ki je neposredno ali posredno povezana s takimi organizacijami in subjekti;
 • ne sme imeti nikakršne vloge oziroma interesa v klubu, akademiji ali ligi;
 • da v 24 mesecih pred oddajo vloge za pridobitev licence ni bilo ugotovljeno, da bi opravljal storitve brez zahtevane licence FIFA;
 • v petih letih pred vložitvijo vloge za pridobitev licence ni razglasil osebnega stečaja ali ni bil večinski lastnik, direktor oziroma nosilec ključne funkcije podjetja, ki je razglasilo stečaj ali je začelo postopkek prisilne likvidacije; in
 • v 12 mesecih pred oddajo vloge za pridobitev licence ni imel nobenega deleža v subjektu, podjetju ali organizaciji, ki posreduje, prireja ali izvaja dejavnosti športnih stav.

Mladoletni igralci 

FIFA je v okviru novih pravil veliko pozornosti namenila varstvu mladoletnih igralcev. Skladno z novimi pravili je agentom prepovedano stopiti v stik z mladoletnim igralcem in/ali njegovim zakonitim skrbnikom prej kot šest mesecev preden mladoletnik dopolni starost, ko lahko podpiše svojo prvo poklicno pogodbo v skladu z zakonodajo, ki se uporablja na ozemlju, kjer mladoletnik sklepa pogodbo s klubom. Pred kakršnimkoli stikom z mladoletnikom mora zastopnik pridobiti pisno soglasje mladoletnikovega zakonitega skrbnika.

Dobrodošla sprememba pri zastopanju mladoletnih igralcev je, da je zastopnik za svoje storitve lahko plačan, če igralec podpiše profesionalno pogodbo (sicer ne). Doslej namreč tudi v takšnih primerih niso smeli biti plačani.

Preden zastopnik sodeluje v transakciji, ki vključuje mladoletnika, mora opraviti določen tečaj pri FIFA za mladoletne osebe in izpolnjevati vse zahteve za zastopanje mladoletnika, ki jih določa zakonodaja, veljavna na ozemlju, kjer mladoletnik sklepa pogodbo.

Zastopanje več strank v posamezni transakciji

Sprememba pravil, ki jo predstavlja prepoved zastopanja več strank v posamezni transakciji, pomeni eno najbolj kontroverznih omejitev poslovanja agentov.

Doslej so, ob upoštevanju določenih omejitev, zastopniki lahko delovali za več strank v transakciji. Skladno z novimi predpisi pa bo zastopnik lahko zastopal le eno stranko v transakciji oziroma bo agentom dovoljeno zastopati igralca in klub, v katerega igralec prestopa. Ne pa več kluba, iz katerega igralec prestopa. Kakršnikoli drugačni dogovori (z uporabo drugih agentov ipd.) so prepovedani.

Plačila in omejitve višne plačila agentom

Omejitve plačila storitev agentov predstavljajo kamen spotike in bodo skoraj gotovo predmet sodne presoje v bližnji prihodnosti. Novi predpisi uvajajo zgornjo mejo honorarjev, ki jih agent lahko zasluži, kot sledi:

Stranka Najvišji znesek plačila (»kapica«)
Posameznikova letna plača[2] nižja
ali enaka 200.000 USD        
Posameznikova letna plača višja
od 200.000 USD
Posameznik (igralec/trener) 5 % od posameznikove letne plače 3 % od posameznikove letne plače
Novi klub 5 % od posameznikove letne plače 3 % od posameznikove letne plače
Novi klub in posameznik 10 % od posameznikove letne plače 6 % od posameznikove letne plače
Klub iz katerega se prestopa 10 % od zneska odškodnine za prestop[3]

Pri določanju zgornje meje je pomembno, da znesek plačila, ki ga je treba upoštevati, izključuje vsa pogojna plačila. Medtem pa končni znesek plačila, na katerem temelji zgornja meja provizije, vključuje vsa pogojna plačila. Upoštevati je treba tudi, da če je letni prejemek nad 200.000 USD (ali enakovrednost), le za prejemke nad tem zneskom velja višja zgornja meja 3 % ali 6 %. Na primer, če igralčev letni fiksni prejemek znaša 500.000 USD, bo agent upravičen do prejema 5% provizije na prvih 200.000 USD in 3% provizije na preostalih 300.000 USD.

Skladno z novimi pravili lahko klub v imenu igralca plača honorar agenta samo v primeru, če plača igralca znaša manj kot 200.000 USD letno.

Plačilo honorarja agentu bo zapadlo po zaključku prestopnega roka, v katerem je bila transakcija izvedena, in v obrokih vsake tri mesece v celotnem trajanju dogovorjene pogodbe. Predmet plačila agentskega honorarja bo samo plačilo, ki ga posameznik dejansko prejme. To pomeni, da agentu ne bo pripadalo plačilo honorarja za zneske plače, ki jih dolguje klub igralcu oziroma trenerju. Namen takšne ureditve je, da se agentje dejansko aktivno ukvarjajo z zastopanje svojih varovancev tudi po sklenitvi pogodbe.

Agent prav tako ne bo upravičen do plačila honorarja za del pogodbe, ki ni bil izpolnjen, ker je igralec oziroma trener predčasno dogovorno prestopil v drugi klub.

Tudi plačila s strani kluba v primeru, ko agent zastopa klub, bodo zapadla v plačilo šele, ko bo klub prejel plačilo od drugega kluba.

Novosti glede vsebine in sklepanja zastopniških pogodb

Pred sklenitvijo pogodbe o zastopanju bodo agenti dolžni:

 • varovanca pisno obvestiti, da bi moral razmisliti o neodvisnem pravnem svetovanju v zvezi s pogodbo o zastopanju; in
 • pridobiti posameznikovo pisno potrditev, da je bodisi pridobil pravno mnenje glede pogodbe o zastopanju oziroma se odločil, da neodvisnega pravnega mnenja ne potrebuje.

Čas trajanja pogodbe o zastopanju je omejen na največ dve leti. Morebitna avtomatična podaljšanja ali katerakoli druga določba, ki bi na kakršenkoli drugi način podaljševala trajanje pogodbe o zastopanju, bodo nična.

Velika sprememba se obeta na področju ekskluzivnega zastopanja, saj bodo vse pogodbene klavzule, ki bi omejevale zmožnost zastopanega, da se samostojno pogaja in sklene pogodbo o zaposlitvi brez sodelovanja zastopnika, ali predvidevale pogodbeno kazen zaradi kršitve eksluzivnosti, nične.

Pogodbo bo lahko odpovedala katerakoli stranka, če bo za to obstajal utemeljen razlog. Slednji je precej nejasno opredeljen, in sicer kot situacija, »ko ni več mogoče razumno pričakovati, da bo stranka v skladu z načelom dobre vere nadaljevala pogodbeno razmerje«. Kot slednje je razumljen tudi začasni suspenz ali odvzem licence (npr. zaradi kršitve pravil). Tukaj bo najverjetneje treba počakati na prve spore in prakso, ki bo pokazala, kako široko oziroma ozko je moč interpretirati utemeljeni razlog.

Seznanitev z novimi pravili ključna za agente, igralce, klube in ostale deležnike

Sprejem pravil na področju delovanja nogometnih agentov je nedvomno korak v pravo smer pri zagotavljanju profesionalizacije agentskega poklica, transparentnosti in k nadaljnjemu razvoju nogometa. Pričakovati je, da bodo pravila kmalu deležna sprememb oziroma amandmajev, in sicer na podlagi odzivov vseh udeležencev na trgu ter prvih primerov pred arbitražnimi in/ali disciplinskimi organi. Pričakovati je tudi, da bodo vsaj nekatera pravila tudi predmet sodne presoje, predvsem pravila glede omejevanja plačila agentov in tudi omejevanja pri zastopanju strank v transakciji.

Zaenkrat pa so to pravila, ki so v veljavi oziroma bodo v veljavo vstopila 1. oktobra 2023. Zato je dobro in nadvse priporočljivo, da se z njimi seznanijo vsi deležniki v nogometu ter prilagodijo svoje pogodbe v skladu z novimi predpisi. Kljub temu, da so pravila namenjena agentom, namreč neposredno lahko zadevajo tudi igralce, klube, trenerje in ostale deležnike v nogometu.


[1] Okna za izpit za agente v letu 2023 so naslednja:

 • od 9. januarja 2023 do 15. marca 2023 za izpit dne 19. aprila 2023;
 • od 1. maja 2023 do 31. julija 2023 za izpit 20. septembra 2023.

[2] Plača posameznika, za potrebe razumevanja omejitve plačil zastopnika, je bruto finančno nadomestilo, ki vključuje osnovno plačo, morebitni bonus za zvestobo in/ali uspešnost. Pri izračunu plačila za zastopnika se ne vštevajo morebitne provizije pri nadaljnji prodaji igralca in ugodnosti, kot npr. zagotavljanje vozila, nastanitve ali telefonskih storitev.

[3] Odškodnina za prestop vključuje vsa pogojna plačila, vendar izključuje morebitne provizije od nadaljnje prodaje, ki bi jo prejel klub iz katerega prestopa igralec.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>