Nov val sprememb v nogometu

Anže Mrzel

Svet Mednarodne nogometne zveze (FIFA Council) je na zasedanju sredi marca sprejel nove spremembe, ki se nanašajo na registracijo in status igralcev (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players; v nadaljevanju »RSTP«) in postopkovna pravila nogometnega tribunala (Procedural Rules Governing the Football Tribunal; v nadaljevanju »postopkovna pravila«).[1]

Ključne spremembe se nanašajo na določitev registracijskega obdobja ter opredelitev pogojev za registracijo igralcev izven obdobja, v katerem lahko nogometni klubi sicer lahko veljavno registrirajo igralce.

 

FIFA PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN STATUSU

Sezona, tekmovalno obdobje

Spremembe RSTP se nanašajo na uvedbo novega izraza tekmovalnega obdobja, ponovne opredelitve sezone ter opredelitve povezav med sezono, dnevom začetka nacionalnega ligaškega in pokalnega tekmovanja ter začetkom in koncem prvega registracijskega obdobja sezone:

  RSTP izdaja oktober 2022 RSTP izdaja marec 2023

8. točka definicij RSTP

Registration period: a period fixed by the relevant association in accordance with article 6.

Registration period: a period fixed by the relevant association in accordance with article 6.

 

9. točka definicij RSTP

 

Season: a 12-month period commencing on the first day of the first registration period fixed by an association in accordance with article 6.

 

Season: a consecutive 12-month period fixed by an association during which its official competitions, such as national league championships and national cup competitions, occur.

 

41. točka definicij RSTP

 

/

 

Competition period: the period starting with the first official match of the national league championship or national cup competition, whichever comes first, and ending with the last official match played within those competitions.

Drugi odstavek 6. člena RSTP   The first registration period shall begin on the first day of the season (emphasis added). This period may not exceed 12 weeks. The second registration period shall normally occur in the middle of the season and may not exceed four weeks. The two registration periods for the season shall be entered into TMS at least 12 months before they come into force (cf. Annexe 3). All transfers, whether a national transfer or an international transfer, shall only occur within these registration periods, subject to the exceptions in article 6. FIFA shall determine the dates for any association that fails to communicate them on time.

 

The first registration period may begin as early as on the first day after the day on which the competition period of the previous season ended, and at the latest on the first day of the new season. This first registration period shall not be shorter than eight weeks or longer than 12 weeks. The second registration period shall occur in the middle of the season and shall not be shorter than four weeks or longer than eight weeks. The cumulative total of both registration periods may not exceed 16 weeks. The dates of the competition period and the two registration periods for the season shall be entered into TMS at least 12 months before they come into force (cf. Annexe 3). All transfers, whether a national transfer or an international transfer, shall only occur within these registration periods, subject to the exceptions in article 6 as per paragraph 3 hereinafter. FIFA shall determine the dates for any association that fails to communicate them on time.

Registracijsko obdobje

S spremembo drugega odstavka 6. člena RSTP je nacionalnim zvezam zagotovljena večja prožnost glede določitve obdobja namenjenega za registracijo igralcev. Tako je razporeditev 16 tednov oziroma 112 dni tekom dveh letnih registracijskih obdobij nacionalni zvezi omogočena na način, da:

  • Prvo registracijsko obdobje ne sme biti krajše od 8 tednov in ne daljše od 12 tednov.
  • Drugo registracijsko obdobje ne sme nastopiti sredi sezone in ne sme biti krajše od 4 tednov in ne daljše od 8 tednov.

Nacionalna zveza lahko s tem zmanjša morebiten konkurenčno slabši položaj, ki izhaja iz (ne)usklajenosti med registracijskimi obdobji. Tudi nacionalnim zvezam, ki imajo tekmovanja organizirana na način enoletne sezone, je sedaj omogočeno uskladiti začetek svojega drugega registracijskega obdobja s koncem prvega registracijskega obdobja v državah, kjer sezona poteka v dveh različnih koledarskih obdobjih (model dvoletne sezone). S spremembo je tako vsaki nacionalni zvezi omogočeno, da v okviru omejitev iz drugega odstavka 6. člena RSTP določi dolžino posameznega registracijskega obdobja in 112 dni namenjenih za registracijo igralcev razdeli med prvo in drugo registracijsko obdobje. Sprememba datumov registracijskega obdobja po njegovem začetku ni več dovoljena.[2]

Registracija izven registracijskega obdobja

Predvsem za igralce (posledično pa tudi za klube) je pomembna nova možnost registracije igralcev in igralk (v nadaljevanju, ko se vsebina nanaša tako na igralce kot igralke se uporablja izraz »igralec«) izven registracijskega obdobja.

Igralec se lahko registrira izven registracijskega obdobja, če je bila njegova/njena prejšnja pogodba enostransko prekinjena:

  • brez upravičenega razloga s strani kluba ali
  • z upravičenim razlogom s strani igralca,

ne glede na to, kdaj je prišlo do prekinitve pogodbe.[3]

Za uporabo izjeme ni dovolj, da igralec zgolj trdi, da je imel upravičen razlog za prekinitev pogodbe oziroma, da je klub prekinil pogodbo brez upravičenega razloga, pač pa mora prima facie dokazati, da je pogodbo odpovedal iz upravičenega razloga oziroma, da je klub prekinil pogodbo brez upravičenega razloga. Generalni sekretariat FIFA bo po prejemu certifikata za mednaronde prestope (International Transfer Certificate) prima facie ocenil, ali je bila pogodba prekinjena z upravičenim razlogom ali brez upravičenega razloga. Ob tem bo sekretariat posebne okoliščine posameznega primera obravnaval s praktičnega vidika (in v obzir bo vzel vse pomembne okoliščine), v prvi vrsti pa bo upoštevan interes igralca.[4]

V zvezi z navedenim je nujno opozoriti, da prima facie ocena generalnega sekretariata FIFA ne bo vplivala na morebitno prihodnjo odločitev FIFA Football Tribunal glede posledic prekinitve relevantne pogodbe, kot npr. finančne posledice, posledice povezane z morebitnimi športnimi sankcijami. O teh posledicah bo v primeru spora vedno odločal FIFA Football Tribunal.[5]

Če bo FIFA na podlagi prima facie ocene dovolila registracijo igralca in jo bo pristojna nacionalna zveza odobrila, takšna registracija igralca ne bo začasna. Z aktualno izdajo RSTP (marec 2023) se tako odpravlja sklicevanje na začasne ukrepe.

Izven registracijskega obdobja je sedaj omogočena tudi registracija igralca, ki mu je pogodba prenehala na naraven način (s potekom obdobja za katerega je bila sklenjena) ali je bila sporazumno prekinjena pred iztekom registracijskega obdobja uporabljivega za klub, ki želi registrirati igralca. Ta izjema velja samo za profesionalne igralce.[6]

Profesionalni igralci so s tem zaščiteni pred prisilno »prekinitvijo« kariere in nevarnostjo daljšega obdobja brez zaslužka, kar je lahko posledica mnogih okoliščin: igralcu pogodba potekla zgolj nekaj dni pred koncem registracijskega obdobja in v tako kratkem času ni uspel najti novega kluba; igralec je do dogovora s klubom prišel šele nekaj tednov po koncu registracijskega obdobja; ipd. Pri tem pa je torej ključen trenutek prenehanja pogodbe na naraven način oziroma s sporazumom – če slednji nastopi po koncu registracijskega obdobja opisane izjeme ni mogoče uporabiti.[7]

Izjema glede registracije igralca izven registracijskega obdobja se nanaša tudi na: začasno zamenjavo igralke, ki je na porodniškem dopustu (kot izhaja iz točke c) tretjega odstavka 6. člena RSTP); registracijo igralke po zaključku porodniškega dopusta (kot izhaja iz točke d) tretjega odstavka 6. člena RSTP) in igralca, ki mu je pogodba potekla ali je bila prekinjena zaradi COVID-19 (kot izhaja iz točke e) tretjega odstavka 6. člena RSTP).

Ob tem je treba opozoriti, da je določba 6. člena RSTP zavezujoče narave za vse članice FIFA-e.

V RSTP so bile dodane oziroma spremenjene nalednje določbe: 8. in 9. točka definicij, četrtega odstavka 5. člena, 6. člena,  16. člena, četrtega odstavka 17. člena, tretjega in četrtega odstavka 18quarter člena, četrtega odstavka 26. člena, 29. člena, točka k) prvega odstavka 8. člena dodatka 3 in enajstega odstavka 5.1 člena dodatka 6.

Začetek veljavnosti FIFA Football Agent Regulations

Spremembe RSTP zadevajo specifikacije glede pogodbe o igranju nogometa, ki je bila sklenjena po opravljani storitvi nogometnega agenta; informacije in dokazila, ki jih morajo predložiti klubi udeleženi v mednarodnem prestopu s sodelovanjem nogometnega agenta; prijavo kakršnihkoli plačil, ki so bila izvedena v povezavi s pogodbo o zastopanju (sklenjeno z nogometnim agentom); opredelitev definicije pojma FIFA ID.[8]

Navedene spremembe so zgolj tehnične narave in se nanašajo na 20. točko definicij, prvi odstavek 18. člena, tretji odstavek 2. člena dodatka 2, peti in šesti odstavek 10. člena dodatka 3 ter drugi, tretji in četrti odstavek 12. člena dodatka 3 RSTP.

Aktualna izdaja Regulations on the Status and Transfer of Players (marec 2023) je dostopna na URL: https://digitalhub.fifa.com/m/153157b40ca1dfd/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-March-2023-edition.pdf

 

POSTOPKOVNA PRAVILA NOGOMETNEGA TRIBUNALA

FIFA Legal Portal

FIFA Legal Portal (v nadaljevanju »Portal FIFA«),[9] ki je bil vzpostavljen s 1. 5. 2022, naj bi nadomestil trenutni sistem komuniciranja preko elektronske pošte. Cilj navedenega je omogočiti, da se tožbe in postopki pred FIFA Football Tribunal, ki potekajo izven Transfer Matching System (v nadaljevanju »TMS«) začnejo preko Portala FIFA ter da se vsa korespondenca v zvezi s tem vrši izključno preko Portala FIFA. Opisano se bo v praksi začelo izvajati od 1. 5. 2023 naprej.[10]

V posledici navedenega so bili spremenjeni 10. člen, prvi odstavek 18. člena, prvi odstavek 21. člena, prvi odstavek 22. člena, drugi odstavek 29. člena in prvi odstavek 34. člena Postopkovnih pravil.

Izločitev člana Agents Chamber of the Football Tribunal

Skladno s spremembo tretjega odstavka 5. člena Postopkovnih pravil je predlog za izločitev člana Agents Chamber of the Football Tribunal, ki je pristojen za odločanje v konkretnem sporu, mogoče vložiti v roku petih koledarskih dni od obvestila o sestavi zadevnega senata.

Spremembe v zvezi z začetkom veljavnosti FIFA Football Agent Regulations in Agents Chamber of the Football Tribunal

Spremembe 9. člena, četrtega odstavka 13. člena in drugega odstavka 34. člena Posotpkovnih pravil, ki so predvsem tehnične narave, zaradi olajšanja delovanja Agents Chamber of the Football Tribunal, ki bo od 1. 10. 2023 pristojen za odločanje o sporih, ki izhajajo iz pogodbe o zastopanju z mednarodnim elementom oziroma so povezani z njo.

Spremembe Postopkovnih pravila začnejo veljati dne 1. 5. 2023, pri čemer se spremembe, ki se nanašajo na FFAR in Agents Chamber of the Football Tribunal, začno uporabljati šele 1. 10. 2023 (ko bodo v veljavo stopila FFAR).

Aktualna izdaja Procedural Rules Governing the Football Tribunal (marec 2023) je dostopna na URL: https://digitalhub.fifa.com/m/4cb35a2eb32629d4/original/Procedural-Rules-Governing-the-Football-Tribunal-March-2023-edition.pdf


[1] FIFA Circular No. 1839: Amendments to the Regulations on the Status and Transfer of Players concerning registration periods (“transfer windows”) and the entry into force of the FIFA Football Agent Regulations, as well as amendments to the Procedural Rules Governing the Football Tribunall, URL: https://digitalhub.fifa.com/m/1fe61ba0c4a815e4/original/-1839_Amendments-to-the-RSTP-and-Procedural-Rules.pdf

[2] Explanatory Notes on the New Provisions in the Regulations on the Status and Transfer of Players Regarding Registration Periods (Transfer Windows), str. 1 – 4, URL: https://digitalhub.fifa.com/m/251730516f2ba8/original/Explanatory-notes-concerning-the-new-provisions-in-relation-to-registration-periods.pdf

[3] Točka a) tretjega odstavka 6. člena RSTP.

[4] Explanatory Notes on the New Provisions in the Regulations on the Status and Transfer of Players Regarding Registration Periods (Transfer Windows), str. 11 in 12, URL: https://digitalhub.fifa.com/m/251730516f2ba8/original/Explanatory-notes-concerning-the-new-provisions-in-relation-to-registration-periods.pdf

[5] Ibidem, str. 12.

[6] Točka b) tretjega odstavka 6. člena RSTP.

[7] Explanatory Notes on the New Provisions in the Regulations on the Status and Transfer of Players Regarding Registration Periods (Transfer Windows), str. 12 in 13, URL: https://digitalhub.fifa.com/m/251730516f2ba8/original/Explanatory-notes-concerning-the-new-provisions-in-relation-to-registration-periods.pdf

[8] FIFA Circular No. 1839: Amendments to the Regulations on the Status and Transfer of Players concerning registration periods (“transfer windows”) and the entry into force of the FIFA Football Agent Regulations, as well as amendments to the Procedural Rules Governing the Football Tribunall, str. 2 in 3, URL: https://digitalhub.fifa.com/m/1fe61ba0c4a815e4/original/-1839_Amendments-to-the-RSTP-and-Procedural-Rules.pdf

[9] FIFA Legal Portal, dostopen na URL: https://legalportal.fifa.com/home

[10] FIFA Circular No. 1839: Amendments to the Regulations on the Status and Transfer of Players concerning registration periods (“transfer windows”) and the entry into force of the FIFA Football Agent Regulations, as well as amendments to the Procedural Rules Governing the Football Tribunall, str. 3, URL: https://digitalhub.fifa.com/m/1fe61ba0c4a815e4/original/-1839_Amendments-to-the-RSTP-and-Procedural-Rules.pdf

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>